equinor | Polenergia

Ocena oddziaływania na środowisko

Od czerwca 2012 roku do września 2014 roku przeprowadzono kompleksowe badania środowiska morskiego na skalę dotychczas niespotykaną w Polsce. Obejmowały one obszar planowanych farm oraz ich bezpośrednie sąsiedztwo. Czołowi eksperci z kraju i zagranicy wykonali liczne analizy, stosując w badaniach międzynarodowe metody badawcze.

Badania środowiskowe obejmowały:

  • organizmy żyjące na dnie morskim – pobór i analiza próbek, obserwacje podwodne
  • badanie rybołówstwa oraz pomiary hydroakustyczne, obserwacje podwodne
  • ssaki morskie – monitoring z użyciem detektorów morświnów, obserwacje z powietrza, modelowanie natężenia hałasu podwodnego
  • obserwacje ptaków zimujących i migrujących, monitorowanie z użyciem radarów, rejestracja dźwięku w porze nocnej, analiza ryzyka kolizji, modelowanie siedlisk
  • monitoring akustyczny nietoperzy
  • parametry meteorologiczne i hydrologiczne
  • dno morskie – struktura głębinowa, ukształtowanie, właściwości fizyczno-chemiczne osadów, modelowanie dezintegracji zawiesiny, monitoring natężenia hałasu podwodnego

Wyniki trwającego półtora roku programu badań oraz szeregu specjalistycznych analiz, wraz z oceną oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, zawarto w liczącym ponad 5000 stron raporcie o oddziaływaniu na środowisko (raport OOŚ). Raport OOŚ został złożony w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Na jego podstawie, po dokonaniu oceny oddziaływania na środowisko jest wydawana decyzja środowiskowa. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie OOŚ, w odniesieniu do każdego elementu raportu (streszczenie nietechniczne), jest integralną częścią raportu OOŚ.

Streszczenie nietechniczne raportu OOŚ