equinor | Polenergia

Polityka dobroczynności

Polityka zaangażowania społecznego morskich farm wiatrowych


Deklaracja

Zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności to główny element wspierający długoterminową strategię rozwoju naszych projektów morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III. Bardzo poważnie traktujemy swoją rolę w rozwoju społecznym i gospodarczym regionu. Prowadzona przez nas polityka dobroczynności obejmuje szereg działań: inwestycje społeczne, sponsoring, darowizny, wolontariat pracowniczy i inne. Jesteśmy otwarci na dialog z mieszkańcami i innymi zainteresowanymi stronami, zamierzamy pozytywnie wpływać zarówno na życie społeczności lokalnych, jak i na środowisko.


Nasze projekty farm wiatrowych

Przed realizacją projektów inwestycyjnych będziemy analizować ich wpływ na środowisko i społeczności lokalne. Mamy nadzieję, że polityka dobroczynności przyniesie obustronne korzyści i będzie prowadzić do zacieśnienia współpracy przy realizacji wspólnych koncepcji rozwoju regionu.

Sprzeciwiamy się wszelkim formom korupcji i podejmujemy działania zapobiegające ich pojawieniu się wśród naszych pracowników i współpracowników. Szanujemy prawa człowieka, wszystkich traktujemy równo, uczciwie, z szacunkiem i godnością.


Kryteria działań społecznych

Podczas wyboru i planowania działań społecznych będziemy brali pod uwagę następujące elementy: cele biznesowe, ryzyko związane z konkretnymi projektami, oceny ich oddziaływania na środowisko naturalne oraz potrzeby społeczno-gospodarcze, zasygnalizowane w rozmowach z mieszkańcami.

Projekty zaangażowania społecznego, według naszych założeń, muszą mieć uzasadnienie biznesowe, to znaczy powinny przynosić korzyści inwestorom i społecznościom lokalnym.

Wybrane projekty społeczne będą systematycznie wdrażane i zarządzane. Będziemy monitorować, czy realizacja wspólnego przedsięwzięcia spełnia wcześniej ustalony plan działań, obejmujący: zakres, cel, budżet, proces nadzoru i raportowania oraz powody ewentualnego zakończenia współpracy. Proces ten będą wspierać kompetentni i sprawdzeni partnerzy.


Zakres zaangażowania społecznego

Realizując projekty społeczne, będziemy się dzielić z lokalną społecznością naszą wiedzą i doświadczeniem. Postaramy się podnosić jej kompetencje w zakresie morskiej energetyki wiatrowej i zachęcać do wychodzenia z własnymi inicjatywami, dotyczącymi, między innymi, ochrony środowiska. Przykładami takich projektów mogą być: wspieranie lokalnych inicjatyw sportowych lub inicjatyw naukowo-badawczych w  szkołach i na uczelniach, w tym działania edukacyjne związane z ochroną środowiska. Zaangażowanie społeczne może również obejmować darowizny materialne dla społeczności lokalnej, z przeznaczeniem na ważne dla nich cele.

Polityka dobroczynności nie będzie obejmować:

  • Kosztów działań na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju*, dotyczące pracowników spółek
  • Badań naukowych lub akademickich z wyłączną korzyścią dla spółek
  • Projektów ograniczających się wyłącznie do infrastruktury budowlanej – obiekty, drogi i inne
  • Działalności politycznej lub religijnej
  • Sponsorowanych wydarzeń sportowych (np. Liga Mistrzów)

*Zrównoważony rozwój – sposób gospodarowania, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia nie zmniejszy szans zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. W zrównoważonym rozwoju środowisko naturalne jest jego podstawą, gospodarka narzędziem, a dobrobyt społeczeństwa celem.

Skala naszych działań społecznych będzie stopniowo wzrastała, proporcjonalnie do etapu zaawansowania projektów morskich farm wiatrowych. Ostateczna decyzja dotycząca inicjatyw zaangażowania społecznego zostanie podjęta przez zarząd spółek MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III.