equinor | Polenergia

Proces uzyskiwania pozwoleń

Przygotowanie projektu morskiej farmy wiatrowej to proces wieloletni. Od uzyskania pierwszego pozwolenia do rozpoczęcia budowy może upłynąć nawet 10-12 lat. W tym czasie opracowywana jest niezbędna dokumentacja, podejmowane są starania mające na celu uzyskanie wymaganych pozwoleń i prowadzone są badania środowiskowe:

  • W styczniu 2013 roku morska farma wiatrowa MFW Bałtyk II uzyskała decyzję o pozwoleniu na wznoszenie sztucznych wysp, zwane również pozwoleniem lokalizacyjnym
  • W marcu 2014 roku wydano decyzję o pozwoleniu na układanie kabli na dnie morskim
  • Dla części infrastruktury położonej na lądzie (trasa kabli, stacji elektroenergetycznej) konieczne jest uzyskanie wielu osobnych pozwoleń lokalizacyjnych. Jeśli trasa kablowa będzie przechodziła przez teren gmin nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest wydanie dodatkowej decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • W marcu 2017 roku projekt MFW Bałtyk II otrzymał decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych
  • W styczniu 2019 roku spółka MFW Bałtyk II uzyskała warunki przyłączenia od operatora systemów przesyłowych
  • Pozwolenie na budowę wydawane jest przez Wojewodę na podstawie: projektu technicznego farm wiatrowych oraz pozwoleń uzyskanych przez inwestorów na wcześniejszych etapach, zwłaszcza decyzji środowiskowej. Jest to ostatnie pozwolenie wymagane przed rozpoczęciem budowy